RSS

มีภาพการใช้แท็บเล็ตของนักเรียนมาฝากค่ะ แท็บเล็ตเพื่อน้องด้อยโอกาส

15 มิ.ย.
 
 
 
 
 
 

>>>>>แท็บเล็ตเพื่อน้องด้อยโอกาส….หากพูดถึงการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีสติปัญญาและความเอื้ออาทร เพื่อรองรับการพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในสังคมโลกแล้ว ในยุคปัจจุบันนี้คงไม่พ้นนโยบายแจกแท็บเล็ตของรัฐบาลให้กับนักเรียนชั้น ป.1 ทั่วประเทศ เพราะนโยบายนี้นับว่าเป็นการพัฒนาและประยุกต์สารสนเทศและความรู้ของผู้เรียน ทั้งยังเป็นการลดช่องว่างของความรู้ (knowledge gap) และความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศ (digital divide) อีกด้วย แต่เนื่องจากเป็นการลงทุนค่อนข้างสูง สถานศึกษาส่วนใหญ่จึงยังคงตั้งตารอการจัดสรรแท็บเล็ตจากรัฐบาล
โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอปัว เป็นอำเภอรอบนอกของจังหวัดน่าน ก็เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาในครั้งนี้ แต่มีความโดดเด่นกว่าสถานศึกษาแห่งอื่นคือ ได้เริ่มดำเนินการโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อลดช่องว่างของความรู้และความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 แล้ว ทั้งนี้ด้วยเหตุว่ามีผู้ใหญ่ใจดีในนาม “มูลนิธิเวปทูไทย” ที่ได้ร่วมวางแผนพัฒนาผู้เรียนในการเข้าถึงสารสนเทศ โดยจัดสรรคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาจำนวนหนึ่งพร้อมทั้งจัดครูผู้สอนมาช่วยสอนในโรงเรียนตามแผนการเรียนรู้ที่กำหนด และในปี 2555 นี้ ได้จัดสรร iPad มาเพื่อใช้กับนักเรียนและพัฒนาครูไปพร้อมๆ กัน แต่จำนวนยังไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน ยังต้องจัดปฏิทินการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ากับผู้เรียนทุกระดับ
ซึ่งสอดคล้องกับที่ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดเผยว่า ได้ไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนด้วย iPad ที่โรงเรียนประถมศึกษาในเมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา ซึ่งแจกให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี โดยทางโรงเรียนจะใช้ iPad เป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา โดยเฉพาะการฟัง การคิด การอ่าน การเขียนซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในระดับต้นๆ ที่ต้องปลูกฝังในผู้เรียนวัยนี้ ทั้งยังช่วยให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ รู้จักสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมีการนำเสนอความเห็น และเกิดความร่วมมือ และได้แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นอกจากนี้ การเรียนรู้นั้นไม่ได้มีเพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่เมื่อเวลาออกไปนอกห้องเรียนนักเรียนยังสามารถนำเครื่องไปใช้เพื่อเก็บ ข้อมูลในสิ่งที่พบเจอได้ด้วย ทำให้เด็กรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังพบว่า ได้มีการนำ iPad ไปใช้ในการเรียนรู้กับเด็กที่มีปัญหาทางสติปัญญา เด็กแอลดี หรือแม้แต่เด็กพิการ ก็ทำให้เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้น
โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่กำหนดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อก้าวสู่อาเซียนในอนาคต ผู้เรียนทุกคนทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้ภายใต้การกำกับดูแลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการระดมทรัพยากรสู่สถานศึกษาโดยไม่มีการจำกัดจำนวน การช่วยเหลือดังกล่าวเกิดขึ้นจากความตั้งใจจริงในการเสียสละเพื่อเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สังคมได้หยิบยื่นโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง เพราะไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้ แต่เป็นผู้สนับสนุน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกันแก้ปัญหา สร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน ผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้านได้อย่างประทับใจจริงๆ
ขอขอบพระคุณ  บทความโดย นายดรุณ ไชยธวัช ผู้อำนวยการโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: